Podmínky chování v on-line hře Webgame

Hlavním cílem Webgame je, aby se hráči pobavili při hraní, měření sil a komunikaci s dalšími hráči.
Proto zde platí jisté podmínky:

REGISTRACE:

Každý hráč může mít aktivní pouze JEDEN účet v aktuálně probíhajícím věku. Pokud si SMAŽETE zemi, popřípadě jste za nějaký prohřešek SMAZÁNI, můžete hru znovu hrát až NÁSLEDUJÍCÍ věk. Registrace účtu hráče umožňuje založení pouze jedné země. Jen tzv. GOLD hráči mohou mít dvě země. Majitelem účtu je jediná osoba, která účet založila. Účet je nepřenosný a neprodejný. Pokud tedy předáte účet např. kamarádovi, bude to porušením pravidla 1.

Antimulti: Kontrola dodržování pravidel

Veškerá činnost administrátorů ve funkci Antimulti se striktně zaměřuje na dodržování pravidel on-line hry WebGame v zájmu slušných hráčů. Normálně hrající hráči se tedy nemusí obávat žádného postihu, pokud budou dodržovat pravidla hry Webgame.
Proto Vám velmi doporučujeme si tato pravidla důkladně přečíst. Na pozdější omluvy, že jste pravidla nečetli, nebude brán nejmenší zřetel.


PRO OCHRANU SLUŠNÝCH HRÁČŮ JE ZAKÁZÁNO:

(1) Využití více registrací jedním hráčem
Je zakázáno založení více než jednoho účtu stejným hráčem během jednoho věku. Je to nejzávažnější přestupek ve hře a takový hráč se nazývá mulťák. Trestem za mulťáctví je smazání všech zúčastněných účtů a trvalá blokace přístupu ke hře z těchto účtů.
Dále je zakázáno jakékoliv přihlášení do cizí země, i za předpokladu, že to majitel země povolil => NIKDY. Trestem za přihlášení do cizí země je smazání účtů oběma hráčům. Budete-li chtít odehrát za svého kolegu, pak je jedinou možností udělat z něj parťáka (za věk můžete mít jen jednoho parťáka).

Takže nedoporučujeme mulťačit ani poskytovat login a heslo ke svému účtu cizí osobě. Stejně tak nepoužívejte tzv. anonymizéry (aplikace měnící Vaši adresu IP). Osoby využívající anonymizér se vystavují velmi vysokému riziku smazání s minimální možností reklamace. Můžete tím přijít o několikatýdenní práci, kterou věnujete rozvoji své země. Také se doporučuje volit heslo těžce uhodnutelné cizí osobou. Jsou časté případy, kdy se Vám někdo dostane do země jen proto, že jste měli heslo stejné jako přihlašovací jméno apod. V takovém případě se nelze dožadovat žádné náhrady za škody způsobené špatně zvoleným heslem. Chování více hráčů na jednom PC stejným způsobem, jako se chová mulťák, bude považováno za odehrávání mulťákem a tyto země budou smazány.
Pokud se stane, že hráč má více účtů, musí to neprodleně nahlásit na Antimulti -> Teplej bonz, kde napíše čeho se dopustil a kterou zemi si chce ponechat (samozřejmě je to pak věcí AM a jejich šetření, při jakékoli pomoci druhé zemi budou všechny hráčovy účty smazány bez diskuse).


(2) Pravidla pro SILVER/GOLD/PLATINUM hráče
Omezení u SILVER/GOLD/PLATINUM hráče je dáno faktem, že tento hráč má možnost odehrávat 2 (resp. 4) země. Proto SILVER/GOLD/PLATINUM hráč nesmí žádný způsobem napadat svou další zemí ty země, které s jeho aliancí mají válku (pokud jeho další země nemá také vyhlášenou válku). Aliance, ve které má SILVER/GOLD/PLATINUM hráč svou zem, nesmí vyhlásit válku alianci, ve které má SILVER/GOLD/PLATINUM hráč svou další zem. Zároveň ani nesmí být do aliance přijat nový SILVER/GOLD/PLATINUM člen v případě, že by se dostal do rozporu s tímto pravidlem.
SILVER/GOLD/PLATINUM hráči přispěli zakoupením SILVER/GOLD/PLATINUM účtu k rozvoji WG. Z toho důvodu se na vymazání země musí shodnout 2 antimulti, nikoli jeden člověk. Jejich první vážný prohřešek se dá řešit smazáním do konce věku, opakovaný přestupek pak povede ke smazání navždy.

Tato (tzv. Gold pravidla) jsou hlídána systémem. Proto akce, které Vám systém dovolí, nejsou porušením pravidla 2.
(3) Zneužívání chyb ve hře
Pokud odhalíte nějakou chybu, nebo Vám jí někdo sdělí, je vaší povinností o ní neprodleně informovat administrátory na chybovém fórum (v opodstatněných důvodech poštou). Chybou se rozumí nestandardní či nečekané chování hry, přičemž k porovnávání slouží Help, Novinky a zprávy v Pracovně. Pokud nenahlásíte a zneužijete chybu ve svůj prospěch, vystavujete se smazání země.


(4) Nevhodné názvy zemí/účtů, zahlcování pošty, vulgarismy, vydírání a neuposlechnutí administrátorů
Není dovoleno umisťovat vulgarismy, hrubé urážky, porno, reklamy či jiné nevhodnosti veřejně (např. ve vyhlašování válek, v názvu aliance, v názorech na alianci, v odkazech na alianční stránky, v názvu země apod.). Není povoleno ani částečně zcenzurované slovo nebo zkratka, dokud je jasný význam slova nebo jej lze domyslet.
Spam, reklamy a jiné nevhodnosti je zakázáno používat i v poště mezi hráči. V poště adresované adminům jsou zakázány navíc také vulgarismy a hrubé urážky. Též není povoleno zatěžovat nápovědy (nebo jiné členy wg týmu) zbytečnými dotazy na které hráč dobře zná odpověď. Nevhodné názvy hráčů (účtů) jsou rovnou mazány.

Trestem za nevhodný názor, vyhlášení, alianční zprávu či popis je flastr pro vedení aliance. Proto dobře volte své zástupce! Zároveň v případě nevhodných názvů zemí, hráče, popisu aliance, alianční zprávy, názoru, profilu, aliančních stránek, názvu aliance apod. bude brán v potaz vždy nejhorší možný význam.
(5) Používat jakékoliv automatické scripty.
Není dovoleno používat aplikace, které umožňují získat neoprávněnou výhodu oproti ostatním hráčům (automatické skripty, autorefresh apod.).


(6) Pokoušet se o průnik na server WG a jeho scanovaní
Jsou zakázány jakékoliv pokusy o průnik na server, scanování a útoky způsobující přetěžování serveru. Tyto pokusy poškozují hru i hráče a proto jsou trestány blokací dané IP adresy.


(7) Jiné chování, které podle administrátorů ohrožuje hráče nebo hru
Jako nevhodné chování se považuje takové počínání, kdy hráč získá výhodu nad jinými nemorálním způsobem či porušením běžných pravidel fair play. Následují příklady nejčastějších prohřešků, které ale zdaleka nejsou kompletním a přesným výčtem.


(8) Chování na veřejných a speciálních fórech
Veřejná fóra slouží především ke komunikaci hráčů, dotazům apod. Pokud Váš příspěvek bude posouzen jako nevhodný nebo jím dané fórum budete zahlcovat (psát opakovaně), bude Vám udělen trest mlčenlivosti (bobr) na 24h (ve vážnějším případě 48h, do odvolání nebo až do konce věku) na veřejných a speciálních fórech. Za 3 bobry udělené během jednoho týdne, nebo za 5 v jednom věku, bude udělen flastr za nevhodné chování na veřejných a speciálních fórech. Za šestého bobříka v jednom věku bude udělen velký flastr a zároveň bobřík mlčení do konce aktuálního věku (po celý zbytek věku tedy nebude možné psát na fóra, pouze na alianční). Pokud tento celověkový bobřík a flastr ulovíte již podruhé za dobu Vašeho hraní, budete smazání do konce věku. Pokud se tak stane třikrát, budete smazáni navždy. Za větší prohřešky (hrubé urážení členů WG týmu, tapetování fór, škodlivé odkazy, apod.) nebude udělen jen bobr, ale rovnou některý vyšší trest. Rovněž se nesnažte obcházet bobra (např. přes parťákovu zemi), dbejte organizačních pokynů nápověd na dotazovém fóru a pokynů napsaných na nástěnkách fór. Ty často upřesňují, co je či není povoleno.


Jakékoliv uvedené příklady v bodech 1-8 jsou POUZE příklady a nezahrnují všechny možnosti, které mohou nastat.DODATKY:

Za kterýkoliv z výše uvedených přestupků můžete být administrátory napomenuti, zaflastrováni, smazáni na 1 věk nebo trvale. V opravdu ojedinělých případech zvlášť hrubého porušení pravidel pak může dojít k blokaci Vaši IP adresy. Administrátoři hry si také vyhrazují právo řešit porušení pravidel i po skončení věku.

Svou komunikaci s administrátory prosím směrujte správně. Zprávy rovněž neurgujte, ztěžujete adminům práci.
Pokud myslíte, že někdo porušuje pravidla, nepište adminům do pošty svá podezření. Pošlete to na Teplej bonz (důvod podezření a čísla zemí, o které se jedná). Psaním do pošty nic neurychlíte, admini tyto zprávy neřeší.
Pokud píšete poštu přímo administrátorům, podívejte se, kdo má daný problém v popisu práce.
Porušení dohodnutých pravidel mezi hráči v rámci vyhlášené války administrátoři NEŘEŠÍ.
O radu ohledně pravidel směřujte po přečtení Manuálu na Dotazové fórum nebo Nápovědám.
Oznámení chyb dávejte na Chybové fórum.


Postup při reklamaci zakázaného účtu a neoprávněného flastru

Pokud se domníváte, že Vám byl Váš hrací účet vymazán neprávem, postupujte dle následujících řádků. Při reklamaci nepoužívejte sprostá slova, lži apod. Soudce nereklamuje případy, jako jsou chyby hry, výmazy v některém předchozím věku či udělení bobříka.

I. Podívejte se do Síně hanby z jakého důvodu byl Váš účet zablokován.
II. Přihlaste se do své země a vyplňujete formulář (menu Antimulti - Reklamace) z dotčené země. Do formuláře uveďte:
 1) Čísla zemí, kterých se reklamace týká.
 2) Stručně objasněte, který účet z nich byl Váš, komu patřily ty ostatní a proč si myslíte, že jste byl smazán neoprávněně.
IV. Soudce převezme Váš případ, případně Vám položí některé doplňující otázky a sdělí Vám rozhodnutí, proti kterému již není odvolání.
Žádáme Vás, abyste zbytečně neurgovali soudci, kdy vyřeší Vaši reklamaci, nic tím neuspíšíte, spíše naopak.
Na Vaši poštu bez odeslání reklamačního formuláře nebude brán žádný zřetel!

F.A.Q: Nejčastěji kladené otázky k pravidlům

Můžou hrát dva lidi z jednoho počítače? Třeba já a bratr?

Ano můžou, pokud se nebudou chovat nějak podezřele (pomáhat si útoky, vykrádat se rozvědkou, útočit na sebe apod.) nemusí se bát, že by je některý antimulti smazal. Zároveň tyto země musí počítat se zvýšeným zájmem antimulti z důvodu možného porušení pravidla 1 a 7. V jedné ali spolu být mohou.


Kam můžu napsat, když si myslím, že někdo porušuje pravidla např. mulťačením a jak?

Svá podezření na porušování pravidel Webgame napište na Teplej bonz. Ten najdete v menu Anti-Multi -> Teplej bonz. Do bonzu napište pouze tyto základní údaje:
 1) ČÍSLO ZEMĚ (např. zemeA(#12345)[ALI] - hracA (#123456) a zemeB(#12346) - hracB (#123457))
 2) DŮVOD proč si myslíte, že země jsou odehrávány jednou osobou (např. země 12346 na mě hodila biocidní raketu, i když s jeho aliancí nemám válku)


Soupeř mi začal nadávat do pošty a uráží mě. Co proti tomu mám dělat?

V takovém případě si hráče dejte do svého "ignore listu". Od tohoto hráče Vám již další pošta nepřijde. Ignoraci najdete v menu POŠTA-IGNORE SEZNAM.


Někdo se mi asi nalogoval do země a všechno mi prodal. Co mám dělat?

V prvé řadě si změňte heslo a zjistěte, zda to nebyl Váš parťák. Pak pošlete na Teplej bonz text, že máte podezření o vniknutí do své země, předpokládaný den a čas cizího přihlášení.