Webgame.cz - Podmínky pro koncové uživatele při užívání a čerpání služeb na portálu


Tyto rámcové všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují právní vztahy vznikající při užívání portálu Webgame, dostupného na internetové adrese webgame.cz (dále jen Portál) a při uzavírání smluv o poskytování služeb na tomto Portálu mezi poskytovatelem, společností Webgame s.r.o., se sídlem Sokolovská 428/130, 180 00 Praha, IČO: 25492535, DIČ CZ25492535 (dále jen Poskytovatel) na straně jedné a uživatelem (dále jen Uživatel) na straně druhé.


Součástí VOP jsou i povinně poskytované informace pro spotřebitele (článek 7 VOP).


1.
DEFINICE A OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1.
Registrací se rozumí jednání učiněné on-line prostřednictvím prostředí Portálu, na základě kterého dojde k uzavření rámcové dohody o poskytování Služeb Poskytovatelem (dále jen Dohoda o poskytování služeb), která se řídí těmito VOP, a k vytvoření uživatelského účtu Uživatele, určeného přihlašovacím jménem a heslem (dále jen Uživatelský účet).
1.2.
Službou či Službami se rozumí služby poskytované na Portálu, jejichž poskytování se řídí těmito VOP.
1.3.
Základní službou se rozumí Služba spočívající v základním užití Portálu ve smyslu článku 3 VOP.
1.4.
Prémiovými službami se rozumí Služby dle článku 4 VOP, tedy Služby nad rámec Služeb spočívajících v základním užití Portálu ve smyslu článku 3 VOP.
1.5.
Službou nákupu kreditů se rozumí Služba dle odst. 5.2 VOP.
1.6.
Objednávkou se rozumí on-line objednávka Prémiových služeb provedená na Portálu.
1.7.
Kredity se rozumí fiktivní virtuální platební jednotky získávané v rámci Portálu a uchovávané ve spojení s Uživatelským účtem, užívané pro platby za Objednávky.
1.8.
Daty se rozumí data vložená do Služby ze strany Uživatele. Daty nejsou údaje, které ve Službě či na Portálu jsou nezávisle na Uživateli, zejména proto, že byly vloženy samotným Poskytovatelem či vygenerovány automatizovaně.
1.9.
Věkem se rozumí časové období ohraničující určitou část hry provozované na Portálu, do které se Uživatel v rámci Základní služby zapojuje, a které je určené Poskytovatelem co do svého počátku a konce a označeno v rámci Portálu jako „věk“; informace o počátku a konci Věku je Uživateli dostupná na Portálu. Za Věk se pro účely VOP považuje i tzv. mezihra.
1.10.
Dohoda o poskytování služeb uzavřená Registrací má rámcový charakter a na jejím základě vznikají dílčí dohody vymezující vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem obsahově vymezené povahou sjednaných Služeb.
1.11.
Obsah Služeb je konkretizován v rámci Registrace či Objednávky. Poskytovatel se v rámci dílčí dohody uzavřené na základě Dohody o poskytování služeb zavazuje poskytovat Službu či Služby v rozsahu Základní služby či Prémiových služeb ve sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek, a to samostatně či za využití vhodných poddodavatelů. Uživatel se zavazuje dodržovat všechny podmínky a omezení, se kterými jsou Služby poskytovány a dále platit Poskytovateli sjednanou cenu za Služby, ledaže jsou Služby výslovně sjednány jako bezplatné.
2.
PRAVIDLA REGISTRACE A ZÁSADY CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ
2.1.
Podmínkou započetí využívání Portálu a jakýchkoli Služeb v jeho rámci poskytovaných je provedení Registrace a odsouhlasení těchto VOP.
2.2.
Poskytovatel je oprávněn z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu provedení Registrace odmítnout; tím nedojde k uzavření Dohody o poskytování služeb ani jakékoli dílčí dohody na jejím základě.
2.3.
K uzavření Dohody o poskytování služeb dojde okamžikem potvrzení Registrace ze strany Poskytovatele na e-mailovou adresu Uživatele.
2.4.
Osoby mladší 18 let jsou oprávněny k provedení Registrace a k využívání jakýchkoli Služeb pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce.
2.5.
Každá fyzická osoba je oprávněna být zaregistrována pouze jako jeden Uživatel a mít maximálně jeden Uživatelský účet.
2.6.
Při Registraci si Uživatel zvolí přihlašovací a herní jméno. Podoba přihlašovacího či herního jména respektive její rezervace pro Uživatele není obsahem Služby. Poskytovatel má právo toto jméno změnit či zrušit v případě, že toto jméno bude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo bude zasahovat do práv Poskytovatele nebo třetích osob. O tomto kroku Poskytovatel Uživatele vyrozumí.
2.7.
Je zakázáno zneužívat nebo se pokoušet zneužít možnosti Služeb, a to zejména:

 1. k protiprávnímu jednání, a to včetně páchání a účasti na trestném činu, či porušování práv k duševnímu vlastnictví,
 2. k nahrávání či přenosu počítačových virů nebo jiných druhů škodlivého kódu, který může ohrozit fungování systémů Poskytovatele, třetích osob, dalších webových služeb či počítačů a počítačové sítě,
 3. k narušování nebo obcházení bezpečnostních opatření spojených se službami Poskytovatele, souvisejících i jiných internetových služeb a stránek nebo počítačové sítě,
 4. ke sběru či sledování osobních údajů třetích osob,
 5. k počítačovým útokům, včetně phishingu, a spamování,
 6. k nahrávání či přenosu pohoršujících, urážlivých, diskriminaci nebo rasovou nenávist podporujících či jinak protiprávních materiálů.
2.8.
Je zakázáno vytěžovat servery a/nebo databáze Poskytovatele prostřednictvím automatizovaných požadavků nebo přeposílání formulářových dat z jiných internetových stránek.
2.9.
Poskytovatel je oprávněn, avšak nikoli povinen, kontrolovat dodržování pravidel Registrace a vedení Uživatelského účtu Uživatelem a v případě zjištěného porušení postupovat v souladu s podmínkami ukončení či přerušení poskytování Služeb dle článku 13 VOP.
2.10.
Poskytovatel je oprávněn v rámci údržby Portálu přiměřeně zasahovat do Uživatelských účtů tak, že bude slučovat duplicitní či odstraňovat neaktivní Uživatelské účty. V takovém případě může dojít k odstranění Dat (odst. 9.3 VOP), případné Kredity spojené s Uživatelským účtem budou v případě sloučení převedeny pod přetrvávající Uživatelský účet či v případě odstranění neaktivního Uživatelského účtu vráceny dle odst. 5.7 VOP.
3.
ZÁKLADNÍ SLUŽBA
3.1.
Není-li již při Registraci výslovně sjednáno jinak, je zároveň s Registrací na základě Dohody o poskytování služeb uzavřena dílčí dohoda o poskytování Služeb v rozsahu Základní služby.
3.2.
Obsahem Základní služby je umožnění přístupu k on-line hře Webgame, které se může Uživatel účastnit, a k souvisejícímu diskusnímu fóru.
3.3.
Základní služba je poskytována bezplatně.
3.4.
S využíváním Základní služby jsou spojena herní pravidla a pravidla chování na fóru (dále jen Pravidla), která se Uživatel zavazuje dodržovat. Tyto Pravidla netvoří obsah Služby dle ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem a Uživatel bere na vědomí, že se mohou kdykoli měnit, stejně jako se mohou měnit a vyvíjet technické a herní možnosti, herní prostředí a další aspekty hry Webgame. Pravidla mohou být Poskytovatelem nastavována, upravována a vynucována i na úrovni funkcionality hry a Poskytovatel se nijak nezavazuje vůči Uživateli, že budou Pravidla konstantní byť během jednoho Věku.
3.5.
Hra Webgame se zpravidla odehrává v rámci jednotlivých Věků. Základní služba je nicméně poskytována bez omezení na jeden Věk, byť v rámci přechodu mezi Věky může dojít k resetování herního jména (používaného Uživatelem k označení svého herního prostoru v rámci komunikace s ostatními hráči a identifikace v rámci hry) a smazání Dat.
4.
PRÉMIOVÉ SLUŽBY
4.1.
Nad rámec Základní služby může Uživatel průběžně objednávat další Služby dle katalogu Prémiových služeb dostupného na Portálu (dále jen Katalog), a to za cenu a dalších podmínek uvedených v tomto Katalogu; uživatel bude s definovaným obsahem Prémiové služby, včetně její ceny a dalších podmínek seznámen vždy před uskutečněním Objednávky.
4.2.
Prémiovou službu Uživatel objedná tím způsobem, že na příslušné stránce v rámci Portálu vybere Prémiové služby z Katalogu a klikne na potvrzovací tlačítko. Vzhledem k tomu, že Objednávku lze provést pouze po přihlášení k Uživatelskému účtu, není třeba vyplňovat v rámci příslušné Objednávky identifikační a fakturační údaje Uživatele. Zároveň vzhledem k tomu, že jedinou možností, jak Prémiové služby uhradit, je čerpání Kreditů již přiřazených k Uživatelskému účtu (na základě realizované Služby nákupu kreditů) a Prémiové služby jsou dodávány instantně elektronicky, není třeba vybírat ani platební a dodací metody a údaje. Dílčí dohoda o poskytnutí Prémiové služby vznikne potvrzením Objednávky ze strany Poskytovatele e-mailem Uživateli.
4.3.
Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel poskytne Prémiovou službu bezodkladně po uzavření dílčí dohody na základě Objednávky, a to zpřístupněním jejího obsahu či navozením odpovídajícího výsledku v rámci Uživatelského účtu či Portálu.
4.4.
S ohledem na charakter Prémiových služeb strany sjednávají, že Prémiová služba je zcela poskytnuta okamžikem, kdy se poprvé projeví její účinky (zpravidla znamenající herní výhody), tedy zejména zpřístupněním jejího obsahu či navozením odpovídajícího výsledku v rámci Uživatelského účtu či Portálu.
4.5.
Je zakázáno využívat Prémiové služby v rozporu s Pravidly či specifickými podmínkami pro jejich využití uvedenými v rámci definice příslušné Prémiové služby v Katalogu.
5.
KREDITY A OPERACE S NIMI
5.1.
Kredity lze získat následujícími způsoby:

 1. jejich zakoupením podle odst. 5.2 těchto VOP;
 2. jejich bezplatným získáním v rámci systému herních odměn dle Pravidel, přičemž na získání Kreditů tímto způsobem není právní nárok;
 3. na základě převodu Kreditů od jiného Uživatele.
5.2.
Nákup Kreditů je realizován na základě Smlouvy o nákupu kreditů, jejímž obsahem je závazek Uživatele zaplatit sjednanou cenu a závazek Poskytovatele po jejím zaplacení (v termínu uvedeném v rámci objednávkového formuláře) připsat k Uživatelskému účtu odpovídající množství Kreditů. Přepočtový kurz, který určuje množství Kreditů zakoupené za danou částku, je zveřejněn na odpovídající stránce v rámci Portálu. Smlouva o nákupu kreditů je uzavřena

 1. vyplněním odpovídajícího formuláře, z jehož obsahu bude zároveň zřejmé, kolik Kreditů bude za sjednanou cenu zakoupeno, na nákupní stránce v rámci Portálu a kliknutím na potvrzující tlačítko, či
 2. konkludentně přímo poukázáním ceny za Kredity na účet Poskytovatele bankovním převodem či poštovní poukázkou s uvedením unikátního variabilního symbolu zobrazeného Uživateli na stránce s objednávkovým formulářem v rámci Portálu.
5.3.
Kredity mohou být následujícího typu, přičemž každý Kredit je právě jednoho typu a typ Kreditu nelze změnit s výhradou (…):

 1. Převoditelné: jedná se o Kredity získané postupem dle odst. 5.1.b) těchto VOP, je-li to v rámci specifikace příslušné herní odměny stanoveno, které je možné převádět mezi Uživateli, přičemž prvním převodem mezi Uživateli dojde ke změně typu Kreditu na nepřevoditelný Kredit podle odst. b) těchto VOP;
 2. Nepřevoditelné: jedná se o Kredity, které není možné převádět mezi Uživateli a pokud není stanoveno jinak, jsou v tomto režimu všechny Kredity získané postupem dle odst. 5.1.b) těchto VOP;
 3. Peněžní: jedná se o Kredity, které je možné převádět mezi Uživateli a takovýmto převodem nedojde ke změně typu Kreditu.
5.4.
Všechny zakoupené a dosud neutracené Kredity spojené s Uživatelským účtem jsou platné a vedené v rámci Uživatelského účtu po dobu jejich platnosti, která činí:

 1. 6 měsíců v případě Kreditů podle odst. 5.3.a) a 5.3.b) těchto VOP;
 2. 1 rok v případě Kreditů podle 5.3.c) těchto VOP.
5.5.
Kredity nelze s výjimkou dle odst. 5.7 zpětně směnit za peníze či jinou hodnotu vyjma jejich použití na nákup Prémiových služeb.
5.6.
Vrácení (refundace) zaplacených Kreditů zpět na Uživatelský účet: Kredity utracené za Prémiové služby je možné refundovat na Uživatelský účet pouze v případech, kdy tak stanoví tyto VOP. Refundace Kreditů spočívá v tom, že určené množství Kreditů dle příslušného ustanovení VOP (celá cena zaplacená za Prémiovou službu či její poměrná část) je Poskytovatelem znovu připsáno k Uživatelskému účtu (tedy aktuální stav Kreditů je navýšen o určené množství Kreditů), a to do 14 dnů od rozhodné události, na základě které má k refundaci dojít. Refundací jako takovou nenastávají jiné následky jako je zrušení Prémiových služeb apod.
5.7.
Zpětná směna Kreditů: V případě, že tak výslovně stanoví VOP, je možné výjimečně možné směnit Kredity připsané k Uživatelskému účtu na peníze, a to v měně, ve které byla provedena původní platba, na základě které byly zpětně směňované Kredity zakoupeny, a ve stejném přepočtovém kurzu (Kredity/jednotky měny). Pokud nebude zřejmá měna a kurz, použijí se pro zpětnou směnu České koruny a kurz 1 Kredit = 1 Kč. Zpětná směna Kreditů proběhne tak, že Poskytovatel z Uživatelského účtu nejprve odečte určené množství Kreditů, které mají být směněny, a následně Uživateli vyplatí určeným způsobem peníze vypočtené poměrem uvedeným výše z počtu Kreditů, které mají být směněny. Zpětnou směnou jako takovou nenastávají jiné následky jako je zrušení Prémiových služeb apod.
6.
ÚROVEŇ POSKYTOVANÉ SLUŽBY
6.1.
Portál a Služby v jeho rámci jsou přístupné prostřednictvím internetu za použití webového prohlížeče a protokolu HTTP(s) na adrese určené Poskytovatelem. K přístupu do Portálu je třeba využít technické prostředky (včetně připojení k internetu a nezbytného software), které zajišťuje na vlastní náklady Uživatel. Poskytovatel negarantuje, že Portál bude plně či shodně funkční ve všech webových prohlížečích; seznam aktuálně podporovaných webových prohlížečů a případné další technické podmínky přístupu k Portálu může Poskytovatel zveřejnit na Portálu.
6.2.
Dostupnost a stabilita Portálu nejsou garantovány a kdykoli může dojít k plánované či neplánované odstávce či omezení provozu; Poskytovatel nicméně přijme přiměřená opatření k zajištění či obnovení dostupnosti Portálu.
6.3.
Aspekty Portálu, které nejsou definované ve specifikaci Služeb dle těchto VOP či dle Objednávky, mohou podléhat změnám a aktualizacím, zejména za účelem zajištění bezporuchového a bezpečného provozu Portálu, jeho rozvoje a udržení jeho souladu s platnou legislativou. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že žádné změny ani aktualizace není Poskytovatel povinen realizovat. Jejich provedení nebude považováno za porušení jeho povinností.
6.4.
V rámci rozvoje Portálu může dojít ke změnám, a to včetně změny internetové adresy, funkcionality, vzhledu či metody ovládání; uvedené charakteristiky nejsou předmětem smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Nové funkce, možnosti či nástroje přidané do Portálu také podléhají těmto VOP.
6.5.
Nehledě na výše uvedené má Uživatel v případě, že v období nedostupnosti Portálu spočívající převážně na straně Poskytovatele prokazatelně neměl přístup k Portálu a zároveň v tomto období čerpal Prémiové služby, právo na základě své žádosti učiněné nejpozději do 14 dnů od pominutí takového důvodu, na zaplacení smluvní pokuty v hodnotě Kreditů, které byly spotřebovány za Prémiové služby, které Uživatel nemohl z uvedených důvodů využít, a to výlučně formou navrácení příslušného množství Kreditů postupem dle odst. 5.6 VOP.
7.
SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE
7.1.
Pokud jste spotřebitelem, případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit mimosoudně. Rádi se s Vámi domluvíme prostřednictvím naší e-mailové adresy. Dále máte právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
7.2.
Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

 1. Česká obchodní inspekce,
 2. živnostenské úřady,
 3. Úřad pro ochranu osobní údajů.
7.3.
Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme pouze pro vlastní potřebu a přístup k nim není možný.
8.
ODPOVĚDNOST ZA VADY PRÉMIOVÝCH SLUŽEB
8.1.
Vzhledem k absenci ujednání o minimálním obsahu či rozsahu a bezplatnému poskytování Základní služby nevznikají v tomto rozsahu práva z odpovědnosti za vady.
8.2.
Ve vztahu k případným vadám Prémiových služeb je Uživatel povinen vytknout vady bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však 6 měsíců od poskytnutí plnění.
8.3.
Uživatel má v případě výskytu vady právo:
 1. na doplnění Služby tak, aby byla poskytnuta v celém rozsahu, pokud je to možné, či
 2. na přiměřenou slevu z ceny realizovanou vrácením části Kreditů na Uživatelský účet dle odst. 5.6 VOP.
8.4.
Uživatel může uplatnit své právo z odpovědnosti za vady nejlépe zasláním zprávy s vytčením vad a požadovanou nápravou na e-mailovou adresu Poskytovatele info@webgame.cz. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez souhlasu Poskytovatele měnit.
8.5.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. V této lhůtě bude Uživatel o vyřízení reklamace vyrozuměn. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, má Uživatel jako spotřebitel právo odstoupit o příslušné dílčí dohody uzavřené na základě Dohody o poskytování služeb.
8.6.
V případě, že bude reklamace uznána, má Uživatel právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, má právo na náhradu nutných nákladů Poskytovatel.
9.
VLASTNICTVÍ DAT
9.1.
Smluvní strany potvrzují, že Data jsou a zůstávají vlastnictvím Uživatele či jiných oprávněných osob a Dohodou o poskytování služeb či dílčí dohodou uzavřenou na jejím základě či dle VOP nedochází k jejich převodu či licencování na Poskytovatele. Tím není dotčen článek 10 VOP.
9.2.
Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být vyhodnocen jako poskytovatel služby informační společnosti dle předpisů dopadajících na služby informační společnosti, včetně hostingových služeb, respektive zprostředkovatel v kontextu předpisů na ochranu duševního vlastnictví. Jako na takového se na Poskytovatele může vztahovat povinnost spolupracovat s oprávněnými osobami (majitelé práv k duševnímu vlastnictví a další poškození) na odstraňování závadného obsahu vyskytujícího se v rámci Dat. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že Poskytovatel nebude aktivně monitorovat Data (ani jiných uživatelů), avšak na základě požadavku oprávněné osoby či státního orgánu může do Dat zasáhnout a zajistit jejich znepřístupnění či výmaz.
9.3.
Obsahem Služby není v žádném případě závazek Poskytovatele zajistit integritu či dostupnost Dat. V případě slučování či odstraňování Uživatelských účtů je Poskytovatel oprávněn související Data vymazat, což Uživatel bere na vědomí. Služby nejsou vhodné k využití jako prostoru pro uchovávání Dat Uživatelem a Uživatel by si měl jakákoli Data vkládaná do Služby samostatně zálohovat.
10.
ZPĚTNÁ VAZBA A ROZVOJ SLUŽBY
10.1.
Pokud Uživatel sdělí, předá či jinak dodá Poskytovateli jakékoli materiály v souvislosti či za účelem zkvalitnění jakýchkoli služeb poskytovaných či v budoucnu poskytovaných Poskytovatelem (včetně Služeb), včetně návrhů na změny, vylepšení, aktualizace či implementace nových funkcí, opravy chyb a podnětů k dalšímu rozvoji (dále jen Materiály), uděluje Uživatel Poskytovateli vždy automaticky předáním Materiálů celosvětovou, nevýhradní, bezúplatnou, převoditelnou a podlicencovatelnou licenci k užití Materiálů všemi známými způsoby pro výše uvedené účely bez omezení co se týče množství a rozsahu, trvající po celou dobu trvání práv k duševnímu vlastnictví (včetně autorských práv, patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, know-how a obchodního tajemství) obsaženému v Materiálech; tuto licenci Poskytovatel není povinen využít (dále jen Licence ke zpětné vazbě). Přijetím Materiálů tuto Licenci ke zpětné vazbě Poskytovatel automaticky přijímá. Uživatel nebude mít právo na jakoukoli dodatečnou odměnu za užití Materiálů v souladu s Licencí ke zpětné vazbě.
10.2.
Uživatel dále uděluje bezúplatný souhlas s tím, že Poskytovatel smí provádět změny a úpravy Materiálů, včetně jejich zařazení do děl souborných a databází, spojení s jinými díly či prvky a uvádět je na veřejnost a to i pod jménem Poskytovatele či osob jím určených.
10.3.
Pokud právo poskytnout Licenci ke zpětné vazbě či udělit souhlas dle odst. 10.2 VOP náleží jiné osobě, než je Uživatel, zavazuje se Uživatel obstarat všechny potřebné licence a souhlasy od příslušných nositelů či vykonavatelů práv k tomu, aby Poskytovatel mohl využívat Materiály v souladu s tímto článkem 10 VOP.
11.
NÁHRADA ŠKODY
11.1.
Poskytovatel neodpovídá za následky využívání Služeb způsobené Uživatelem.
11.2.
Uživatel bere na vědomí, že Služby jsou poskytovány tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, výslovné či implikované, že budou plnit jakýkoli účel, budou pro Uživatele vhodné, dostupné či konstantní. S výjimkou Prémiových služeb není obsahem dohody mezi Poskytovatelem a Uživatelem jakékoli ujednání o garantovaném obsahu Služeb a Služby se tak mohou měnit ze dne na den i bez výslovného upozornění. Uživatel je tedy srozuměn s tím, že Služby není vhodné využívat v souvislosti s jakýmikoli vlastními závazky či předpoklady a z poskytování Služeb nebude Poskytovatel ničeho povinen, s výjimkou Prémiových služeb.
11.3.
V míře dovolené příslušnými právními předpisy smluvní strany sjednávají, že Poskytovatel je povinen k náhradě škody způsobené Uživateli pouze v důsledku poskytování Prémiových služeb, a to do výše odpovídající ceně za tyto Prémiové služby.
12.
TRVÁNÍ A UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
 
Trvání dohody
12.1.
Rámcová Dohoda o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou.
12.2.
Jednotlivé dílčí dohody o poskytování Služeb uzavřené na základě Dohody o poskytování služeb jsou uzavřeny na dobu určitou od provedení Registrace či Objednávky do konce Věku, není-li v rámci takové dílčí dohody výslovně sjednáno jinak (například v případě Prémiových služeb trvajících bez omezení na Věk či naopak Prémiových služeb jednorázového charakteru).
12.3.
Ukončením Dohody o poskytování služeb zanikají též všechny dílčí dohody uzavřené na jejím základě.
 
Výpověď
12.4.
Dohodu uzavřenou na dobu neurčitou je kterákoli smluvní strana oprávněna vypovědět, přičemž Uživatel je oprávněn výpověď učinit i zřeknutí se Uživatelského účtu. Taková dohoda pak skončí uplynutím čtrnáctého kalendářního dne následujícího po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. V takovém případě vyplatí Poskytovatel Uživateli případné zbývající Kredity navázané na jeho Uživatelský účet dle odst. 5.7 VOP.
 
Odstoupení Poskytovatelem
12.5.
Na základě porušení Dohody o poskytování služeb či dílčí dohody uzavřené na jejím základě (včetně těchto VOP a Pravidel) Uživatelem může Poskytovatel odstoupit:
 1. v každém případě od Dohody o poskytování služeb, nebo, dle své volby,
 2. jen od příslušné dílčí dohody uzavřené na jejím základě, pokud se porušení povinností Uživatele týká jen této dílčí dohody.
12.6.
V případě odstoupení Poskytovatelem nemá Uživatel právo na vrácení Kreditů na Uživatelský účet dle odst. 5.6 VOP (bylo-li odstoupeno jen od dílčí dohody) ani na vyplacení Kreditů navázaných na jeho Uživatelský účet dle odst. 5.7 VOP (bylo-li odstoupeno od celé Dohody o poskytování služeb).
12.7.
Na základě odstoupení Poskytovatelem může Poskytovatel též rozhodnout o tom, že zamezí Uživateli v přístupu k celému Portálu a všem Službám i do budoucna. O tom Uživatele vyrozumí e-mailem.
 
Pozastavení poskytování Služeb Poskytovatelem
12.8.
Z důvodů, pro které by Poskytovatel mohl odstoupit od smlouvy (odst. 12.5) je Poskytovatel oprávněn dle své volby namísto toho pouze přerušit poskytování Služeb, přičemž Uživatel v takovém případě nemá právo na náhradu či vrácení Kreditů za případné Prémiové služby, které v důsledku přerušení poskytování Služeb nemohl využít, a to dle rozhodnutí Poskytovatele:
 1. na dobu do odstranění takového porušení,
 2. na dobu do konce aktuálního či několika následujících Věků,
 3. na jinou dobu určenou Poskytovatelem.
12.9.
Přerušení poskytování Služeb může zahrnovat též úplnou blokaci Uživatele v přístupu k celému Portálu a všem Službám. O přerušení či blokaci Poskytovatel Uživatele vyrozumí e-mailem.
 
Odstoupení Uživatelem
12.10.
Uživatel má jako spotřebitel právo odstoupit od uzavřené Dohody o poskytování služeb či od jakékoli dílčí dohody uzavřené na jejím základě (obě varianty pro účely tohoto článku označované jako smlouva) ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření příslušné dohody, s následujícími výjimkami:
 1. Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestli byly již splněny s jeho souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pokud Uživatel odstoupí od smlouvy, která byla před odstoupením splněna částečně, bude mu vrácena pouze zaplacená částka odpovídající dosud nesplněné části smlouvy.
12.11.
Nad rámec výše uvedeného má Uživatel právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného či opakovaného porušení povinností ze strany Poskytovatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém porušení dozví, a to
 1. v každém případě od Dohody o poskytování služeb, nebo, dle své volby,
 2. jen od příslušné dílčí dohody uzavřené na jejím základě, pokud se porušení povinností Poskytovatele týká jen této dílčí dohody.
12.12.
Uživatel může odstoupit od smlouvy podle odst. 12.10 VOP vyplněním vzorového formuláře, který tvoří přílohu těchto VOP a jeho odesláním na adresu Poskytovatele, přičemž pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud Uživatel odstoupení odešle v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.
12.13.
Na základě odstoupení od smlouvy Uživatelem podle odst. 12.10 VOP vrátí Poskytovatel Uživateli platbu poníženou o poměrnou část za Služby poskytnuté před odstoupením do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to následovně:
 1. V případě odstoupení od dílčí dohody o poskytnutí Prémiových služeb vrátí Poskytovatel poměrnou část Kreditů na Uživatelský účet dle odst. 5.6 VOP.
 2. V případě odstoupení od dílčí dohody o poskytnutí Služby nákupu kreditů podle odst. 5.2 VOP vyplatí Poskytovatel Uživateli případné zbývající Kredity navázané na Uživatelský účet dle odst. 5.7 VOP. Peněžní prostředky budou Uživateli vráceny stejným způsobem, jakým je Poskytovatel přijal, případně jiným způsobem dle dohody stran.
13.
DALŠÍ PŘÍPADY PRO PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
13.1.
V případě prodlení Uživatele s platbou jakékoli části ceny za Služby je Poskytovatel oprávněn bez předchozího upozornění přerušit poskytování Služeb,
 1. ve vztahu ke kterým je Uživatele v prodlení s platbou, a/nebo
 2. které jsou ze své povahy navázány na Služby podle odst. 13.1.a) VOP, a/nebo
 3. které jsou poskytovány bezúplatně,

Uživateli až do úplného zaplacení všech dlužných částek.
13.2.
Poskytovatel je oprávněn mimo případů ukončení Dohody o poskytování služeb či dílčí dohody uzavřené na jejím základě dle článku 12 VOP přerušit či zrušit poskytování Služeb též na základě příkazu soudu či správního orgánu nebo na základě řádné žádosti oprávněné osoby ve smyslu odst. 9.2 VOP. V případě zrušení vyplatí Poskytovatel Uživateli případné zbývající Kredity navázané na jeho Uživatelský účet dle odst. 5.7 VOP.
14.
ZMĚNA PODMÍNEK
14.1.
Poskytovatel je oprávněn tyto VOP přiměřeně měnit, a to za následujících podmínek:
 1. Poskytovatel zašle oznámení o změně VOP či jiných dokumentů prostřednictvím e-mailu zaslaném na adresu Uživatele či takové oznámení zveřejní v rámci Portálu a Uživatele na to v rámci Portálu zřetelně upozorní;
 2. Součástí oznámení o změně bude odkaz na změněný dokument včetně uvedení informace o nabytí účinnosti změny, která nesmí být kratší než 7 dní od odeslání oznámení;
 3. Uživatel je oprávněn do nabytí účinnosti změny VOP vypovědět Dohody o poskytování služeb z důvodu nesouhlasu s navrhovanými změnami; ustanovení odst. 12.4 VOP se použijí obdobně a Dohoda o poskytování služeb skončí nejpozději ke dni nabytí účinnosti změny VOP.
14.2.
Pro vyloučení pochybností se smluvní strany mohou dohodnout na tom, že Dohoda o poskytování služeb pokračuje za stávajících podmínek VOP, kterými je Poskytovatel vázán.
15.
ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
15.1.
Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z těchto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu s vyloučením kolizních norem.
15.2.
Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě Dohody o poskytování služeb či dílčí dohody uzavřené na jejím základě nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů o výklad či platnost, a usilovat o smírné vyřešení těchto sporů.
15.3.
Nebude-li sporná záležitost vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy k jednání dle odst. 15.2 VOP, bude tento spor rozhodován věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky.
16.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1.
Uživatel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli pohledávku vůči Poskytovateli na cenu za Služby.
16.2.
Dohoda o poskytování služeb či dílčí dohoda uzavřená na jejím základě nemůže být uzavřena přijetím s dodatkem či odchylkou; takové právní jednání se považuje za nový návrh.
16.3.
Dohoda o poskytování služeb či dílčí dohoda uzavřená na jejím základě nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s jejich předmětem.
16.4.
Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá nároku z porušení jakéhokoli ustanovení Dohody o poskytování služeb či dílčí dohody uzavřené na jejím základě, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se nároku z kteréhokoli jiného ustanovení, ani jako vzdání se nároku z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění kteréhokoli závazku nebude považováno za prodloužení lhůty pro příští plnění daného závazku nebo jakéhokoli jiného závazku. Neuplatnění či prodleva při uplatnění jakéhokoli práva nebo jakékoli podmínky nebude vykládáno tak, že se jich oprávněná smluvní strana vzdala. Žádné zřeknutí se jakéhokoli práva nebude účinné, nebude-li písemné.
16.5.
Uživatel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z Dohody o poskytování služeb či dílčí dohody uzavřené na jejím základě třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dohody o poskytování služeb či dílčí dohody uzavřené na jejím základě přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

Tyto VOP jsou účinné od 11.12.2023.