Webgame.cz - Zásady zpracování osobních údajů uživatelů a informace o použití cookies


1.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
1.1.
Obsah dokumentu. Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují, jak zpracováváme osobní údajů návštěvníků internetových stránek na adrese webgame.cz a souvisejících subdoménách a podstránkách (dále jen „web“). Dozvíte se zde zejména jaké osobní údaje zpracováváme, proč a na základě čeho tak činíme, komu je předáváme a také jaká máte v souvislosti se s jejich zpracováním práva. Veškerá zpracování osobních údajů probíhají v souladu obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, obvykle označovaným jako GDPR.
1.2.
Naše postavení. Všechny popsané činnosti zpracování osobních údajů provádí v postavení správce společnost Webgame s.r.o., se sídlem Novákových 1817/30a, 180 00 Praha, IČO: 25492535. To znamená, že my stanovujeme níže popsané účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.
 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
1.3.
Následující část popisuje, jak zpracováváme osobní údaje subjektů, se kterými máme aktivní vztah a osobní údaje získáváme od nich – tedy osob, které navštíví náš web či se rozhodnou zaregistrovat jako registrovaní hráči na našem webu a mají s námi uzavřenou smlouvu o poskytování služeb.
1.4.
Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:
 1. identifikační údaje,
 2. kontaktní údaje, případně další údaje uvedené v uživatelském profilu na webu,
 3. údaje související s herními aktivitami (statistiky a vlastnosti hráčem obsluhovaného herního účtu) a informace o zprávách zasílaných hráčem do herního fóra,
 4. údaje o vzájemné komunikaci (zejména obsah a další data spojená s komunikací mezi námi a vámi),
 5. údaje o používání našeho webu (zejména IP adresa, údaje o vašem zařízení, údaje získané za využití cookies nebo údaje o tom, co provádíte na našem webu).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů je pro jednotlivé účely odlišný a vždy zahrnuje jen takové kategorie osobních údajů, které jsou pro jejich dosažení nezbytné.
1.5.
Uživatelský účet. Na základě nezbytnosti pro plnění smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje při vedení uživatelských účtů na našem webu, pokud se rozhodnete zaregistrovat jako hráč.
1.6.
Plnění a uzavírání smluv. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi a pro uzavírání těchto smluv. K tomu můžeme zpracovávat i osobní údaje dalších subjektů, které jsou zapojeny do plnění takových smluv. Rozsah tohoto zpracování vychází z funkcionalit dostupných registrovaným hráčům na našem webu a může zahrnovat nejen herní aktivity, ale též přispívání do fóra, k němuž mají registrovaní hráči přístup, kupování kreditů a jejich směňování za prémiové služby v rámci webu. Součástí je též zveřejňování herních žebříčků, a to i na veřejně dostupné části našeho webu.
1.7.
Fungování webových stránek. Pokud navštívíte naše webové stránky, zpracováváme k zajištění jejich správného fungování vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v poskytování našich služeb prostřednictvím internetu.
1.8.
Zasílání obchodních sdělení zákazníkům. Pokud od vás získáme podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s našimi službami, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v naší propagaci, ledaže jste toto zasílání odmítli.
1.9.
Zlepšování a rozvoj našich služeb. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem měření návštěvnosti webu a tvorby statistik a evidencí, které nám slouží k hodnocení a rozvoji našich služeb, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování provozu na webových stránkách a ve vývoji a optimalizaci našich služeb.
1.10.
Bezpečnost a testování. K ochraně našich internetových stránek a všech ostatních služeb před kybernetickými útoky a podvody a také pro testování nových funkcionalit a změn webových stránek zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v zabezpečení a vylepšování našich služeb. To může zahrnovat též vyšetřování podvodů či pokusů o podvodné jednání v rámci hry Webgame (tzv. anti-multi), jako je prověřování vzájemné komunikace mezi hráči podezřelými z podvodného jednání a intenzivní kontroly statistik jednotlivých herních účtů za účelem odhalení vzorců podvodného jednání.
1.11.
Archivace výsledků hry. Za účelem archivace a umožnění veřejného přístupu k historickým výsledkům her zpracováváme osobní údaje v minimálním rozsahu zahrnujícím jen identifikaci herního účtu a základní sumu výsledků i poté, co ukončíte svůj vztah s námi a přestanete být registrovaným hráčem. Činíme tak na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění fungování síně slávy umožňující historické srovnání hráčů a na zajišťování dalších prvků spojených s budováním herní komunity kolem našeho webu.
1.12.
Ochrana právních nároků a vnitřní kontrola. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly.
1.13.
Online reklama. Pro zobrazování vám přizpůsobených reklam na našem webu a webových stránkách třetích stran můžeme zpracovávat osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v naší propagaci.
1.14.
Plnění našich právních povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely a na základě plnění našich zákonných povinností spojených zejm. s poskytováním informací orgánům veřejné moci.
2.
DOBA ZPRACOVÁNÍ
2.1.
Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení uvedených účelů zpracování osobních údajů. Poté, co účel zpracování (respektive poslední z účelů) pomine, osobní údaje neprodleně zlikvidujeme. Obvykle platí, že uchováváme osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby (standardně 3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na možné nároky uplatněné na konci promlčecí doby.
2.2.
Specifické doby zpracování:
 1. V případě soudních a jiných řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
 2. Pro zasílání obchodních sdělení zákazníkům zpracováváme vaše osobní údaje, dokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete, jinak však po dobu tří let od skončení našeho právního vztahu.
 3. Pro plnění právních povinností zpracováváme osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění těchto povinností.
 4. Pro účely archivace historických výsledků hry zpracováváme osobní údaje i poté, co jinak smažeme váš herní profil, až dokud takové zpracování neodmítnete na základě vaší námitky.
3.
KOMU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁNY?
3.1.
Zpracovatelé. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších subjektů v postavení zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Těmi jsou zejména:
 1. poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií,
 2. provozovatelé analytických a marketingových nástrojů,
 3. moderátoři a administrátoři zapojení do běžného fungování webu.
3.2.
Správci. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupňovat dalším subjektům v postavení správců, kterými jsou provozovatelé reklamních systémů a sociálních sítí.
3.3.
Předávání mimo EU. V některých případech může dojít k předání vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor, a to buď na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, vhodných záruk podle čl. 46 GDPR, případně výjimky dle čl. 49 GDPR.
4.
VAŠE PRÁVA
4.1.
Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte právo:
 1. žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili,
 2. žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, a dále také kopii zpracovaných údajů, (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů),
 3. v některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo se ukáže, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 4. využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné nebo vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), nebo osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování a my po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.
 5. žádat přenesení osobních údajů v případech zpracování na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy,
 6. kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, ledaže se jedná o zpracovávání za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů.
4.2.
Způsob uplatnění práv. Vaše práva můžete uplatnit e-mailem na naší e-mailové adrese info@webgame.cz.
4.4.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že nabudete přesvědčení, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení GDPR, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz).
5.
NÁMITKA PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1.
Dále máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. V případě námitky proti marketingovým aktivitám tyto aktivity ukončíme vždy.
6.
COOKIES
6.1.
Soubory ukládané do vašeho zařízení pro pozdější přístup (dočasné soubory). Náš web může využívat technologii cookies (a případně další technologie na obdobném principu, jako je například Web Storage). To znamená, že do vyhrazeného místa v paměti vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory, které nám dovolují poskytovat vám službu a dále ji zkvalitňovat. Pro zjednodušení budeme všechny tyto technologie dále označovat jen jako "cookies".
6.2.
Cookies nezbytné k poskytování služby. Některé cookies jsou technologicky nezbytné k poskytování služby. To znamená, že není možné se jejich ukládání při zachování funkčnosti služby vyhnout. Jedná se zejména o cookies k:
 1. zajištění technického fungování webu a tam provozovaných služeb, včetně umožnění přihlašování,
 2. ukládání nastavení webu,
 3. zajištění IT bezpečnosti.
6.3.
Další druhy cookies. Některé cookies využíváme ukládáme proto, abychom Vám mohli poskytnout službu v lepší kvalitě a více přizpůsobenou vašim preferencím. V rámci toho můžeme do vašeho zařízení ukládat cookies:
 1. pro zajištění analýzy návštěvnosti a využívání internetových stránek, a to vč. cookies třetích stran,
 2. pro reklamní účely ke zobrazování reklamy na našem a dalších webech přizpůsobené na míru, a to vč. cookies třetích stran,
 3. zajišťující propojení se sociálními sítěmi, a to vč. cookies třetích stran,
 4. k přizpůsobení našeho webu na míru vám.
6.4.
Nastavení ukládání cookies. Nastavení využívání cookies na našem webu můžete provést v rámci příslušných voleb vašeho zařízení, například blokováním cookies, pokud s jejich využíváním na našem webu nesouhlasíte. V případě, že této možnosti využijete, berete na vědomí, že některé části služby nemusí fungovat korektně.

Tyto zásady jsou účinné od 11.12.2023.